1.ตัวเลขคือ Lighthouses ห้ามเรืออยู่ติดกับ LightHouses
2.ห้ามเรืออยู่ติดกัน
3. ตัวเลขที่ LightHouses คือ จำนวนเรื่อที่มองเห็นแนวตั้งและแนวนอน