เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: เทศกาล :: วัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือ :: ประเพณีบูชาอินทขีล

ประเพณีบูชาอินทขีล
30 ธันวาคม 2546
Total Post : 4
  
        

ประเพณีบูชาอินทขีล

                     ประเพณีบูชาอินทขีล เป็นประเพณีประจำปีของชาวเชียงใหม่ ที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานความเชื่อถือผีดั้งเดิมและพุทธศาสนาที่เข้ามาภายหลัง  เรียกกันตามภาษาท้องถิ่นว่า "เข้าอินทขีล" อินทชีล คือเสาหลักเมืองที่ประดิษฐานหน้าวัดเจดีย์หลวง ซึ่งจะมีช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรมระหว่างปลายเดือนแปด ต่อกับต้นเดือนเก้าตามปฏิทินจันทรคติแบบล้านนา เร็วกว่าปฏิทินจันทรคติของภาคกลางสองเดือน โดยงานเริ่มตั้งแต่วันแรม 12 ค่ำเดือน 8 ไปสิ้นสุดในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เพื่อเป็นการสรงน้ำเสาหลักเมือง และสรงน้ำถวายพระเจ้าฝนแสนห่า องค์ประธานในพิธีและเพื่อเป็นการสร้างขัวญกำลังใจของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาแต่เดิม                 ในยามบ่ายของทุกวันในช่วงเวลานั้นไปจนถึงย่ำค่ำ บรรดาพ่อแก่แม่เฒ่า หนุ่มสาว และครอบครัว จะพากันเตรียมดอกไม้หลายหลากสีและเครื่องบูชามาจัดเรียงใส่ในตะกร้าบ้างขันบ้าง เพื่อทำการ "ใส่ขันดอก"  หรือการถวายดอกไม้บูชาอินทขีลที่บริเวณหน้าวิหารของวัด เจดีย์หลวง ซึ่งจะประดิษฐาน "พระเจ้าฝนแสนห่า"  ไว้ให้ประชาชนบูชาเป็นการชั่วคราวหลังจากการแห่ไปตามถนนในเมืองเชียงใหม่ก่อนกลับวัดเจดีย์หลวงเพื่อประกอบพิธีสรงน้ำ ใส่ขันดอก (ถวายดอกไม้) มีพิธีทางสงฆ์ (พิธีเหล่านี้จะทำภายในวิหารอินทขีลโดยตลอด) เมื่อเสร็จพิธีก็จะมีมหรสพสมโภชเช่นเดียวกับงานบุญอื่น ๆ

ความเห็นที่ 1 [58.147.126.* ]
ต้องการรูปภาพ
ธนรัตน์ ปริมาณ
   [ 25/06/2006 08:58 ]ความเห็นที่ 2 [61.47.121.* ]
น่าเบื่ออออออออออออออออออ
ชญาดา
   [ 7/08/2006 19:29 ]ความเห็นที่ 3 [118.174.200.* ]
ดี
1234
   [ 15/06/2008 12:50 ]ความเห็นที่ 4 [118.174.200.* ]

เ นื้  อ หา ดี ม า ก แ ต่ ไ ม่ มี รู ป

อ ย่ า ง น้ อ ยน่ า จ ะมีซั ก 2 - 3รู  ป ขึ้น ไ ป น  ะ

แ ล ะ ที สำ คั ญ น่ า จ ะ มี ปร ะ วั ติ ค ว า ม เ   ป็  น ม  า     

ด้  ว ย

เ พ ร า ะ จ ะ ไ ด้ รู้ ที่ ม า ที่ ไ ป ข อ ง ป ระ เ พ ณี

456
   [ 15/06/2008 12:55 ]


ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์
รายละเอียด
รูปประกอบ
 


หัวข้อในกลุ่มนี้
ประเพณีบวชลูกแก้ว จ.แม่ฮ่องสอน [ 13806 ]
ประเพณีแห่สลุงหลวง [ 11115 ]
ประเพณีลอยโคม [ 23730 ]
ประเพณีรดน้ำดำหัว [ 16249 ]
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ [ 14310 ]
ประเพณีปอยส่างลอง [ 75021 ]
ประเพณียี่เป็ง [ 23201 ]
ประเพณีเลี้ยงผี [ 15487 ]
ประเพณีบูชาอินทขีล [ 11279 ]
ประเพณีแข่งเรือล้านนา [ 22282 ]
ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย [ 18168 ]
 
Editor Choice..

ประเพณีไทย
ประเพณีไทย

หนังสือสัมผัส ชุดภูมิปัญญาไทย
หนังสือสัมผัส ชุดภูมิปัญญาไทย

การละเล่นเด็กไทย
การละเล่นเด็กไทย

 

 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240